Het bedrijf Ilona’s praktijk Groeien en genieten, gevestigd aan Laagveen 23 te Dongen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Ilona’s praktijk Groeien en Genieten
Ilona Verharen-Suijkerbuijk
Laagveen 23
5102GC Dongen
0628402219
Email: ilonaspraktijk@outlook.com

Persoonsgegevens die verwerkt worden
Ilona Verharen-Suijkerbuijk verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van een dienst en/of omdat je deze gegevens zelf aan haar verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ze verwerkt:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– Foto (Foto’s worden bij het dossier bewaard.)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die verwerkt worden
Ilona Verharen-Suijkerbuijk gaat zeer vertrouwelijk om met (bijzondere) gegevens. Deze worden nooit zonder toestemming aan derden verstrekt. Met uitzondering in het kader van een wettelijke verplichting of een rechterlijk bevel. Als behandelaar heeft ze als enige toegang tot de gegevens in het dossier. Het dossier wordt in een beveiligde omgeving bewaard. Ze heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
Deze dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over mensen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ze kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ze raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ze zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact  op via ilonaspraktijk@outlook.com, dan verwijdert ze deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens verwerkt worden
Ilona Verharen-Suijkerbuijk verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Voor het uitvoeren van de diensten en producten.
– Te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
– Het afhandelen van de betaling
– Het verwerken van persoonsgegevens als ze hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die ze nodig heeft voor belastingaangifte, alsmede het aanleggen van een dossier volgens de WGBO (Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomsten).

Hoe lang persoonsgegevens bewaard blijven
Ilona Verharen-Suijkerbuijk bewaart uw persoonsgegevens zolang als dat nodig is om te voldoen aan de doeleinden waarvoor ze deze verzamelt tenzij de wetgeving anders verplicht. Dit houdt in dat ze alle boekhoudgegevens minimaal 7 jaar en dossiers ten minste 10 jaar  zorgvuldig zal behouden. Na afloop van deze periode zal ze de gegevens verwijderen en vernietigen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Ilona Verharen-Suijkerbuijk verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je hebt het recht je dossier in te zien. Daarnaast heb je het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ilona Verharen-Suijkerbuijk en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij haar een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover ze van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar ilonaspraktijk@outlook.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt ze jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ze reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek .

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
Ilona Verharen-Suijkerbuijk neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via ilonaspraktijk@outlook.com.

Ilona Verharen-Suijkerbuijk behoudt zich het recht toe deze privacyverklaring aan te passen.
Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u een klacht indienen over de omgang met uw persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Terug naar het contactformulier